Iš LSDP statuto:

„Nario mokesčio dydį narys nustato savo nuožiūra, bet ne mažiau kaip 1 proc. savo pajamų, atskaičius mokesčius. Nario mokestis mokamas paprastai kas mėnesį, bet nerečiau kaip kartą per  ketvirtį. Partijos nariai, dėl objektyvių priežasčių negalintys mokėti nustatyto dydžio nario mokesčio, skyriaus tarybai (prezidiumui) nutarus, moka ne mažesnį kaip 1 Lt mokestį per mėnesį.“

Iš skyriaus įstatų:

„Nario mokestį pagal patvirtintą žiniaraštį renka partijos grupės iždininkas, atskirais atvejais skyriaus iždininkas. Nario mokestį galima mokėti ir atliekant pavedimą į skyriaus sąskaitą banke. Skyriaus iždininkas yra atsakingas už mokesčio rinkimą ir šio darbo organizavimą skyriuje. Jis nuolat informuoja partijos skyriaus tarybą apie nario mokesčio mokėjimą skyriuje.“

LSDP Šiaulių miesto skyriaus sąskaita:

Lietuvos socialdemokratų partija

Įmonės kodas: 191362889

Atsiskaitomoji sąskaita Swedbanke: LT72 7300 0100 7981 8217